PRM-TAIWAN-塑胶机械与橡胶机械入口网

侧边入料子母机拉条切回收造粒机

分类: 强压入料回收造粒机
国家: 台湾
电话: 886-4-26821888
传真: 886-4-26819777
联络人: 刘意新 总经理
马上询问


PP, BOPP, OPP


Crushed PP Woven Bag


PP Woven Bag


BOPP Film